ChemTech

Congnghehoahoc.org

[E.book] Các phương pháp xử lý số liệu trong Hóa học

– Lê Đức Ngọc – Xử lý số liệu – ĐHQG Hà Nội

– Tạ Thị Thảo – Giáo trình sai số và thống kê trong thực nghiệm Hóa học – Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

Ngôn ngữ R với phân tích thống kê

Thuật toán hồi quy đa biến MATLAB

–  Thống kê Hóa học và Tin học hóa trong Hóa học – Trường ĐH Cần Thơ

Bùi Thế Tâm –  Giải các bài toán Tối ưu và thống   bằng MS Excell – Viện KH và CN Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: