ChemTech

Congnghehoahoc.org

[Video] Basic Laboratory Techniques (1)

Chưng cất đơn giản

Chưng cất chân không

Lọc hút chân không

Chiết

Chiết khan

Cô quay

Tái kết tinh

Reflux

Chưng cất phân đoạn

Cách gấp giấy lọc hinh quạt

Lọc thu dung dịch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: